ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

8 ޖުލައި 2024| (IUL)468-HR/468/2024/88
ސުންގަޑި: 10 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ލީގަލް އޮފިސަރ (IUL)468-HR/468/2024/88 ( 13 މެއި 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ.މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.