ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޢުޞޫލް (އިޞްލާޙާއި އެކު)

22 އޮގަސްޓް 2023
ސުންގަޑި: 27 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޢުޞޫލް (އިޞާލާޙާއި އެކު)