1 ޖުލައި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/162
ސުންގަޑި: 3 ޖުލައި 2024 ( 3:15)

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން އަވަށު ލަޠީފީމަންޒިލް ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުން އިބްރާހީމީމަގާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ނަންބަރު 01 އަދި 02 ޖަހާފައިވާ ދެރުކުގެ ނީލަންކިޔުން 2024 ޖުލައި 03 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 08:15 ގައި އެތަކެތީގެ ކާރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭ އެރުއްތައް ކަނޑާ އެތަނުން ރުއްތަކުގެ ބައިތައް ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.