ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު " ވިޒިޓް " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

24 އޮގަސްޓް 2023|247 (IUL)468-LMS/468/2023/
ސުންގަޑި: 28 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު "ވިޒިޓް" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ނަންބަރު 5/184 (10 ނޮވެމްބަރު 1992) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2023 އޮގަސްޓް 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.