ފުވައްމުލަކު މާލެގަން "އޯކްވުޑް" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން އަވަށު "އޯކްވުޑް" އެވެ ކިޔުނު ގޯތީގެ ނަން "ޚައިރާތް" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

02 ޞަފަރު 1444 ހ.

29 އޮގަސްޓް 2022 މ.