12 ފެބްރުއަރީ 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/33

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ހީނާޑިގެ ގޯތީގެ ހުޅަގު ފަރާތު ހުސްބިމުގައި 01 ން 11 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ގަސްތަކުގެ ނީލަންކިޔުން 2024 ފެބުރުވަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 08:45 ގައި އެތަކެތީގެ ކާރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ގަސްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭ ގަސް ކަނޑާ އެތަނުން ގަސްތަކުގެ ބައިތައް ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.