ނައިޓް މާކެޓާއި ގުޅޭ

9 ޖެނުއަރީ 2023

ނައިޓް މާކެޓާއި ގުޅޭ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން 06 ފެބުރުވަރީ 2023 އިން 10 ފެބުރުވަރީ 2023 އަށް މިރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނައިޓް މާކެޓް ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އެހެންކަމުން 15 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 9821661، 9885629 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444

09 ޖަނަވަރީ 2023