ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ދޮންބަގީޗާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

7 ނޮވެމްބަރ 2023
ސުންގަޑި: 9 ނޮވެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު"ދޮންބަގީޗާގެ" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 47/1(01.11.2015) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ ދޮންބަގީޗާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2023 ނޮވެންބަރު 09 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.