ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

7 ނޮވެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 16 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ތިރީގައި މިވާ ދެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

1- ޏ.ފުވައްމުލައް ގަސްދޮށުގެ މުއްރަތު އަޙްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު A0F3504 (A)މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ

2- ޏ.ފުވައްމުލައް ނިޔާޒު ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު A0H9932 (B)މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 17ނޮވެމްބަރ 2022 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

12 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1444

06 ނޮވެމްބަރު 2022