6 ނޮވެމްބަރ 2023
ސުންގަޑި: 9 ނޮވެމްބަރ 2023 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމަށް ހޯދަޑު އަވަށުން ނިންމަވާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން، "މުރަގަވިލާ" ގޯއްޗާއި "ގަލްފް" ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތަކުގެ ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އީޝް ގޯތީގެ އުތުރުން ޔާދު ގޯޅިއާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ނަންބަރު 5-1 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްތައް.

ޖީވާ ގޯތީގެ ހުޅަގުން ރިވާ ގޯޅީގެ އާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ނަންބަރ 17 – 1 ޖަހާފައިވާ ރުއްތައް

ވީމާމިނީލަމުގައިބައިވެރިވުމަށްޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން 2023 ނޮވެމްބަރު 09ވާބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 09:00 އަށްއެބިމަށްވަޑައިގެންނީލަމުގައިބައިވެރިވުމަށްދައުވަތުއަރުވަމެވެ. އަދި ނީލަމުން ރުއް ނަންގަވާ ފަރާތުން ނީލަން ނިމޭތާ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުގެ ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރުއްކަނޑައި ރުކުގެ ބައިތައް އެތަނުން ނަގައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.