15 މެއި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/105
ސުންގަޑި: 16 މެއި 2024 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު އަވަށު އެރޯސް ގޯއްޗާއި އިންވެގެން ޕާކިންގ އޭރިއާ ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުސްބިމުގައި ނަންބަރު 1، 2، 3 ޖަހާފައިވާ ތިންރުކުގެ ނީލަންކިޔުން 2024 މޭ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން މިރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތުން ނީލަން ނިމޭތާ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު، 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރުއްތައް ކަނޑައި ރުކުގެ ބައިތައް އެތަނުން ނަންގަވައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މި އިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.