ވެރިފަރާތްހޯދުން

24 ޖެނުއަރީ 2023
ސުންގަޑި: 29 ޖެނުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 20:0)

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށު އިރުޝާދުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ނަންބަރ 1 އިން 8 ޖަހާފައިވާ ފޯދުނު ދިވެހި ރުއް

ނަންބަރ 9 އިން 13 ޖަހާފައިވާ ނުފޯދޭ ދިވެހި ރުއް

ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ 2023 ޖަނަވަރީ 29 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ކުރިން މި ކައުންސިލުގެ ދަފްތަރުގައި މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން އެގޭނެ ލިއުމާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 ރަޖަބް 1444

23 ޖަނަވަރީ 2023