"ޝާމް" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

11 ފެބްރުއަރީ 2024
ސުންގަޑި: 15 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ޝާމް ކިޔާ ގޯއްޗަށް ޚަދީޖާ ޝަހީމާ ޢިބްރާޙީމްދީދީ ގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2/137 (04 އެޕްރީލް 1992) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ޝާމް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ފެބްރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.