މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

15 މެއި 2023

މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ:

މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ހުރި ބިމުގައި އަލުން މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި 13 މެއި 2023 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން މިސްކިތް ބަންދުކުރެވިފައިވާކަން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

25 ޝައްވާލް 1444ހ.

14 މެއި 2023މ.