"ފެހިފަރުދާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

25 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ފެހިފަރުދާގެ ކިޔާ ގޯއްޗަށް އިބްރާޙީމް ޙުސައިންގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ (R-3) 63/99 އ (07 ނޮވެމްބަރ 1979) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ފެހިފަރުދާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.