ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

14 މެއި 2024|(IUL)468-HR/468/2024/101
ސުންގަޑި: 16 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/101 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.