އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

9 ޖޫން 2024|(IUL)468-VR/468/2024/140
ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2024 (ހެނދުނު 9:0)

ޏ. ފުވައްމުލައް އިރާކުގެ އަޙްމަދު ޙުސައިން ދީދީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު (B) A0C6137

މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 20 ޖޫން 2024 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.