ފުވައްމުލައް މާދަޑު "ފެވަރިޓް" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

1 ޖުލައި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/166
ސުންގަޑި: 7 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް މާދަޑު "ފެވަރިޓް" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 138-FLBMS/C/IGR/2018/10 (20.05.2018) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ "ފެވަރިޓް" ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2024 ޖުލައި 07 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.