ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ ނަންބޯޑު ހަރުކުރުމާއި ގުޅޭ

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ގެތަކުގެ ނަންބޯޑު ބޭރަށް ފެންނާނެހެން ހަރުކުރެވިފައި ނުވާތީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ވީމާ، ގޭގެނަން ބޭރަށް ފެންނާނެހެން ނަންބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ނުވާ ހުރިހާ ގެތަކުގެ ނަންބޯޑު 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަރުކޮށް ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 ޞަފަރު 1444

11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022