ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު "ޅިސް" ކިޔާ ގޯތީގެ ނަން ބަދަލު ކުރުން

22 ޖެނުއަރީ 2023

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު "ޅިސް" ކިޔާ ގޯތީގެ ނަން މިހާރު ވަނީ "ދަނބުވަލް" މިނަމަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާމްކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444 ހ.

19 ޖަނަވަރީ 2023 މ.