15 މާރިޗް 2023
ސުންގަޑި: 20 މާރިޗް 2023 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން އަވަށު "ވިނަވި" ގޯތީގެ އިރުއުތުރުން ހޭޅިފަށާއިވީ ފަރާތުގައި ހުރި ރުއްގަސްތަކުގެ ތެރެއިން 01 ން 04އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ފޯދުނު ދިވެހިރުއްތަކާއި 05 ން 07 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ފުނަގަސްތަކުގެ ނީލަން ކިޔުން 2023 މާރިޗް 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2023 މާރިޗް 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 9:00 އަށް އެސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ރުއްގަސްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު، ރުއްގަސްތައް ނަގައި 03 ދުވަހުގެތެރޭގައި ތަން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މީނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މި އިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1444 ހ.

15 މާރިޗް 2023 މ.