ވެރިފަރާތްހޯދުން- ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު 2 (ފުނާޑު)

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 18 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފުނާޑު ނިރިލް ހިނގުމާއި، ހުސްނުހީނާމަގު ގުޅުނު ކަންމަތިން (ކުރިން ދެގަންދެމެދު މަގު އޮތް ސަރަޙައްދު) ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ 01 ން 63 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުންއެރުއްގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރުއްގަސްނަމަ ނުވަތަ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްކަން އެގޭނެ ލިޔުމާއިއެކު 2022 އޮކްޓޯބަރު 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ޞަފަރު 1444ހ.

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022މ.