15 އޮގަސްޓް 2023
ސުންގަޑި: 17 އޮގަސްޓް 2023 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ހުދުޢަސްރުމާގެ އާއި އިންވެން ހުރި ސަބްސްޓޭޝަންގެ ހުޅަނގުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަގުގައި ހުރި ފޯދުނު 08 ދިވެހި ރުކާއި 120 އަލަގަސް ނީލަން ކިޔުން 17 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 9:00 ގައި އެމަގުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނަންބަރު 1،2،3،4،5،6،7،8 ޖަހާފައިވާ ފޯދުނު ދިވެހިރުއްތައް

120 އަލަގަސް

ނީލަމުން މިރުއްގަހާއި އަލަގަސް ނީލަން ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ރުއްގަހުގެ ބައިތަކާއެކު 03ދުވަހުގެތެރޭ އެތަނުން ނަންގަވަން ވާނެއެވެ.

މީނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.