ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު " ކުންނާރުގެ " އ.ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 4 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު "ކުންނާރުގެ" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ނަންބަރ468-FCC/IGR/2022/89 ( 15.11.2020) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2022 އޮކްޓޯބަރ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޞަފަރު 1444ހ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 މ.