"ފާފުކަ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ:

6 މެއި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/93
ސުންގަޑި: 7 މެއި 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ފާފުކަ ކިޔާ ގޯއްޗަށް ޙައްވާ ޙާލިސާ ޝަރީފް ގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ (R-2)08/2006ގ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ފާފުކަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.