އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

13 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 22 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 7:0)

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލައް ވިދުން ސައްފާޒް އަޙްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުA0F3490 (B) މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 މާޗް 2024 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.