ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން 'ދިޔަމި' ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

7 ނޮވެމްބަރ 2023|: (IUL)468-LMS/468/2023/323
ސުންގަޑި: 14 ނޮވެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ޏ.ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން، ދިޔަމިއެވެ ކިޔާ ގޯއްޗަށް 2015 މާރިޗު 02 ގައި ހަދާދެވިފައިވާ ނަންބަރު 95/8 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވި ދިޔަމި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2023 ނޮވެންބަރު 14 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.