ޤުރުއާން ކްލާސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

4 މެއި 2023| (IUL)468-CS/468/2023/132

ޤުރުއާން ކްލާސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޤުރުއާން ކްލާސްތައް 18 މެއި 2023 ގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކްލާސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ގޫގޫލް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1444

04 މެއި 2023