19 ޖެނުއަރީ 2023
ސުންގަޑި: 24 ޖެނުއަރީ 2023 ( 4:20)

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން އަވަށުގައި ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ޕަންޕު ބެހެއްޓުމަށް ރަވެން ގޯތީގެ އިރުއުތުރުފަރާތުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު 01 ން 06އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ނީލަން ކިޔުން 2023 ޖަނަވަރީ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 9:20 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު، ރުއްތައް ނަގައި 03 ދުވަހުގެތެރޭގައި ތަން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މީނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މި އިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444 ހ.

18 ޖަނަވަރީ 2023 މ.