ވެރިފަރާތް ހޯދުން

15 ނޮވެމްބަރ 2023|(IUL)468-LMS/468/2023/325
ސުންގަޑި: 19 ނޮވެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ހީނާޑިގެ ގޯތީގެ ހުޅަގު ފަރާތު ހުސްބިމުގައި 01 ން 11 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ބަބުކެޔޮގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 2023 ނޮވެންބަރު 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއި އެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.