ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

16 މާރިޗް 2023
ސުންގަޑި: 29 މާރިޗް 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލަކު ބީޗްވިލާ ޙުސައިން އަޙްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުA0I8273 (A) މޮޓޯސައިކަލުގެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 30 މާޗް 2023 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1444

15 މާޗް 2023