12 ފެބްރުއަރީ 2024
ސުންގަޑި: 15 ފެބްރުއަރީ 2024 ( 3:30)

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން އަވަށު އުނަކެޑެ މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުރި ނަންބަރު 01 އަދި 02 ޖަހާފައިވާ ދެރުކުގެ ނީލަންކިޔުން 2024 ފެބުރުބަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 08:30 ގައި އެތަކެތީގެ ކާރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭ އެރުއްތައް ކަނޑާ އެތަނުން ރުއްތަކުގެ ބައިތައް ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.