ވެރިފަރާތްހޯދުން

6 މެއި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/94
ސުންގަޑި: 9 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ނިޔާޒް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ 01 ން 04 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުންއެރުއްގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރުއްގަސްނަމަ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްކަން އެގޭނެ ލިޔުމާއި އެކު 09 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.