ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

16 މާރިޗް 2023
ސުންގަޑި: 27 މާރިޗް 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލަކު އައްސިދަ ޔާސީން އަޙްމަދު ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުA0J1080 (B) މޮޓޯސައިކަލުގެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 މާޗް 2023 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1444

15 މާޗް 2023