ފުވައްމުލައް އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ގުޅޭ

1 އޮގަސްޓް 2023|(IUL)468-ESDS/468/2023/226

"ފުވައްމުލައް އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި ގުޅޭ

"ފުވައްމުލައް އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

14 މުޙައްރަމް 1445

01 އޯގަސްޓް 2023