މޯޗަރީގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

6 އެޕްރީލް 2024|2024/06
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 8 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މޯޗަރީގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޭޕްރިލް 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.