ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމާއިބެހޭ

28 ޖުލައި 2022|(IUL)468-U01/468/2022/175
ރަޖިސްޓަރކުރަންވީ ތާރީޙް: 28 ޖޫން 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)ބީލަން ހުށަހެޅުން: 3 ޖުލައި 2022 ( 5:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމާއިބެހޭ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ ، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

15 ޕޯޑިއަމް މައިކް
1 މިކްސަރ އެމްޕްލިފަޔަރ
2 މިކްސަރ
6 ލައުޑް
8 އިންޑޯ ސްޕީކަރ
1 ޒޯން އެމްޕްލިފަޔަރ

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 21 ޖޫން 2022 އިން 29 ޖޫން 2022 އަށް މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް، (([email protected] އިޢުލާން ނަންބަރާއި، ބިޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއިއެކު (ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް/ ފޯން ނަންބަރު/ އީމެއިލް އެޑްރެސް) މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 30 ޖޫން 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 30 ޖޫން 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 03 ޖުލައި 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،
ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން: 6862830، 6862829
އީމެއިލް: [email protected]

21 ޛުލްޤައިދާ 1443
21 ޖޫން 2022