ކައުންސިލް މައި އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދުގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް

16 އެޕްރީލް 2024|2024/11
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 23 އެޕްރީލް 2024 ( 5:0)
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 18 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 6:0)އަގުބަލާ ފޯމް

ކައުންސިލް މައި އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދުގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18އޭޕްރިލް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

އަގުބަލާފޯމް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައި.

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާނަމަ[email protected] އަށް 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.