ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ސައިގެ ކޭޓަރިންގ ހަމަޖެއްސުން

6 އެޕްރީލް 2024|2024/07
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 8 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 6:0)

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ސައި ތައްޔާރުކޮށް ސަރވްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 08 އެޕްރީލް 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.