ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޓެންޓް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

18 އެޕްރީލް 2024|2024/12
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 23 އެޕްރީލް 2024 ( 5:30)

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޓެންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

އަގުބަލާފޯމް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައި.

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާނަމަ [email protected] އަށް 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ކުރިން މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.