ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

28 ޖުލައި 2022|(IUL)468-APS/468/2022/190
ރަޖިސްޓަރކުރަންވީ ތާރީޙް: 20 ޖުލައި 2022 (ހެނދުނު 7:0)ބީލަން ހުށަހެޅުން: 21 ޖުލައި 2022 ( 5:0)

ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ނަންބަރު (IUL)468-U01/468/2022/168އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފާއިވާ ބިޑްގެ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް، (([email protected] އިޢުލާން ނަންބަރާއި، ބިޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއިއެކު (ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް/ ފޯން ނަންބަރު/ އީމެއިލް އެޑްރެސް/ފުރިހަމަ ނަން) މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ރުއްތައް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މި އިޢުލާނާއި އެކު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 20 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 20 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6862828، 6862829

އީމެއިލް: [email protected]

05 ذُو ٱلْحِجَّة1443

04 ޖުލައި 2022