ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023|(IUL)468-APS/468/2023/265
ރަޖިސްޓަރކުރަންވީ ތާރީޙް: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން ހުށަހެޅުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ( 5:30)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތައް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް:

1.1 ސައިޓް 01 – ފުވައްމުލަކު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު

1.2 ސައިޓް 02 – ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަދި ފެސިލިޓޭޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ 11:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް، (([email protected] އިޢުލާން ނަންބަރާއި، ބިޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއިއެކު (ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް/ ފޯން ނަންބަރު/ އީމެއިލް އެޑްރެސް/ފުރިހަމަ ނަން) މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.