ކޭބަލް ގްރައުންޑްވެފައިހުރި މަގުބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023|(IUL)468-APS/468/2023/264
ރަޖިސްޓަރކުރަންވީ ތާރީޙް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)ބީލަން ހުށަހެޅުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ކޭބަލް ގްރައުންޑްވެފައިހުރި މަގުބައްތިތަކަށް ކޮނެ ކޭބަލް އެޅުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)468-APS/468/2023/235އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް، (([email protected] އިޢުލާން ނަންބަރާއި، ބިޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއިއެކު (ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް/ ފޯން ނަންބަރު/ އީމެއިލް އެޑްރެސް/ފުރިހަމަ ނަން) މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.