މޫދަށްއެރި އުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާ ބޯޑް ހެދުން

20 ނޮވެމްބަރ 2023|2023/71
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 26 ނޮވެމްބަރ 2023 ( 5:0)

ރަށުގައި މީހުން މޫދަށްއެރި އުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ސަލާމަތީ މިންގަޑުތަކާއި ހެދުން އެޅުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑު ތައް އަންގައިދޭ ބޯޑް ޕްރިންޓްކޮށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.