ފުނާޑު ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓް ބަދަލުކުރުން

2 މެއި 2024|2024/09
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 7 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)

ފުނާޑު ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 07 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.