ޔޫތް ސެންޓަރގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް

6 މެއި 2024|2024/42
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 9 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)

ޔޫތު ސެންޓަރގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ އަގުބަލާ ފޯމް މެއިލް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 09 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ކުރިން ޕްރޮކިއުމެންޓް މެއިލް ([email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެން .