ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯރމް އަށް އަރަން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ލަކުޑި ކުޑަ ބްރިޖެއް މަރާމާތުކުރުން

18 އެޕްރީލް 2024|2024/13
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 23 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 6:0)

ނޭޗަރ ޕާރކް ރިކްރިއޭޝަނަލް އޭރިއާ (ދަޑިމަގި ކިޅި)ގެ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯރމް އަށް އަރަން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ލަކުޑި ކުޑަ ބްރިޖް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންއެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

އަގުބަލާފޯމް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައި.

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާނަމަ [email protected] އަށް 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.