ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ

1 ޑިސެމްބަރ 2022|(IUL)468-APS/468/2022/348
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 30 ޖުލައި 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ:

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 05 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ 10:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް، (([email protected] އިޢުލާން ނަންބަރާއި، ބިޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއިއެކު (ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް/ ފޯން ނަންބަރު/ އީމެއިލް އެޑްރެސް/ފުރިހަމަ ނަން) މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 06 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 9:30 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިންގް ރޫމް އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 11 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 11 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 12 ޑިސެމްބަރ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6862830، 6862829

އީމެއިލް: [email protected]

06 ޖުމާދަލްއޫލާ 1444

30 ނޮވެމްބަރ 2022