އިޝްތިހާރު ބެނާ ހަރުކުރާ ފްރޭމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް (އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް)

23 އެޕްރީލް 2024
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 24 އެޕްރީލް 2024 ( 5:30)

ކައުންސިލް އަށް ބޭނުންވާ އިޝްތިހާރު ބެނާ ހަރުކުރާ ފްރޭމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

މެއިލް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ އަގުބަލާ ފޯމް 24 އެޕްރީލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް މެއިލް އަށް ([email protected]) މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަގުބަލާފޯމް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 23 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގަ