ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަންގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

27 މާރިޗް 2024|2024/05
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 30 މާރިޗް 2024 ( 5:0)
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 28 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 6:0)އަގުބަލާ ފޯމް
ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތް: ސިންވާ އިންވެސްޓްމެންޓް
ހަވާލުކުރެވުނު އަގު: 33000

ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަންގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 މާރިޗު 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.